Organizers

Jai Parakh

Jai Parakh

Student

Jai Sadana

Jai Sadana

CEO Script Foundation

Shreyansh Varshney

Shreyansh Varshney

Pursuing BTECH at JIIT No ...

Rohan Verma

Rohan Verma